Boeddha Spreuken

Boeddha spreuken

 

 • Om innerlijke rust te vinden, moet je afmaken waaraan je begonnen bent.

 

 • Een druppel tederheid is meer dan geld en macht

 

 • Alles wat we zijn is het resultaat van wat we dachten.

 

 • Haat wordt niet door haat overwonnen; haat wordt door liefde overwonnen, zo is van eeuwigheid de orde der dingen.

 

 • Geduld is het beste gebed.

 

 

 • Jij, jijzelf, evenzeer als wie dan ook in het hele universum, verdient jouw liefde en affectie.

 

 • Alle wezens zijn bang voor pijn en vrezen de dood. Verplaats u in hun situatie en laat hen met rust.

 

 • Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg.

 

 • Het is gemakkelijk de fouten van anderen te zien, maar moeilijk de eigen fouten te erkennen.

 

 • Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denken.

 

 

 • Een dwaas die weet dat hij een dwaas is, is al wijzer dan een dwaas die denkt dat hij wijs is.

 

 • Wie is een groot mens? Die het sterkst is in het uitoefenen van geduld.

 

 • Wie kinderen heeft, is bezorgd om zijn kinderen. Wie runderen heeft, is bezorgd om zijn runderen. Wie niets heeft, kent geen zorgen.

 

 • Als je mededogen niet ook betrekking heeft op jezelf, dan is het incompleet.

 

 • Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven.

 

 • Als je eenmaal zelf bevrijd bent, bevrijd dan ook anderen. Als je eenmaal op de andere oever bent aangekomen, help dan ook anderen die te bereiken.

 

 

 • Geboorte, ouderdom, ziekte, dood, het gebonden zijn aan wat men haat, het gescheiden zijn van wat men liefheeft, en wat men wil hebben en niet krijgt, zijn alle vormen van lijden; kortom, het vijfvoudig hangen aan bestaan is lijden.

 

 • Hecht geen geloof aan datgene waaraan u door sleur gewend bent, geloof niet alleen op gezag van uw leraren of voorgangers…

 

 

 • Zoals een vrucht die, angstig voor zijn val, wacht op zijn rijpheid, is het levenslot. Eenmaal geboren, moet elke mens het lijden verwachten en niemand is in staat niet te sterven.

 

 • Het is zeker dat er zegeningen voortkomen uit je goede daden. Al heb je eer en macht, als je niet gelooft in de heilsweg zal je zijn als een ijdele bloesem die neervalt zonder vrucht te zetten.

 

 • Vijandschap wordt hier op aarde nooit door vijandschap vernietigd; door niet-vijandschap wordt ze vernietigd, dat is een eeuwige wet.

 

 • Zoals de akker bedorven wordt door onkruid, zo de mens door zijn begeerten.

 

 • Dat alles wat gebeurt nu vervaagt in de tijd, dat het allemaal vluchtig is en onwerkelijk, onbestendig als een luchtspiegeling, dat is wel de diepste betekenis van het lijden.

 

 

 • Zelfs uw ergste vijand kan u niet zo diep kwetsen als uw eigen gedachten.
 • De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens

 

 • Zoals een stroom onstuimig voorgaat en niet wederkeert, zo gaat het leven van de mens voorbij en komt niet terug. Zelfs hij die duizend jaren leeft zal sterven en vergaan.

 

 • Blijf niet hangen in het verleden, droom niet van de toekomst, maar concentreer je geest op het huidige moment.

 

 

 • Zoals een boogschutter zijn pijl recht buigt, zo richt de wijze zijn zwervende, onvaste gedachten.

 

 • Bij een lichtzinnig mens groeit de lust als een slingerplant; hij holt van het ene bestaan naar het andere, als een aap die in het woud vruchten zoekt.

 

 • De oorsprong van het lijden is dorst die naar nieuwe geboorte voert

 

 

 • Alle vormen zijn aan de vergankelijkheid onderworpen.

 

 • Een leven vol lust, overgeven aan genot en begeerte, is laag, slecht, zinnelijk, onedel en ijdel.

 

 • Moeilijk in te zien is de wet van oorzakelijkheid, de keten van oorzaken en gevolgen.

 

 

 • De onderdrukking van de dorst door totale vernietiging van alle begeerten is de opheffing van het lijden.

 

 • Er is iets ongeborens, ongewordens, ongeschapen, ongevormds. Bestond dat niet, dan zou er geen uitweg zijn uit deze wereld van het geborene, gewordene, geschapene, gevormde.

 

 • Voor wie in liefde of in haat leven, houdt de leer zich verborgen

 

 

 • Een goed leraar moet zowel inspireren als irriteren.

 

 • Er zijn twee soorten vreugde, die in de wereld en die in afzondering. De vreugde in afzondering is het meest verheven.

 

 

 • Hoe kan er lachen zijn, hoe kan er vreugde zijn, als deze wereld altijd in vuur en vlam staat?

 

 • Houd de gedachten recht en de blik neergeslagen. Kijk niet op ongepaste wijze naar vrouwen. Lichamelijke begeerte brengt een mens in verwarring.

 

 • Vreugde en verdriet wisselen elkaar door de eeuwen heen af, zolang het wiel van geboorte en dood draait.

 

 

 • Zeer beperkt is het leven in huis, een duistere plaats. Wie zijn woning verlaat, is vrij.

 

 • Blijf niet zoeken naar de waarheid; laat slechts je overtuigingen los.

 

 

 • Het enige echte falen in het leven is niet trouw te zijn aan de beste versie van jezelf.

 

 • Wat denkt u, wat is meer: het water dat in de vier grote zeeën is, of de tranen die u hebt vergoten, toen u op die lange weg rondzwierf en huilde omdat u kreeg wat u haatte en niet kreeg wat u liefhad?

 

 

 • Als een mens door lagere vreugde te verzaken kan komen tot hogere vreugde, moet hij de lagere opgeven en reiken naar de hogere.

 

 • De leer die ik heb verkondigd en de orde die ik heb ingesteld, die zijn na mijn dood uw meester.

 

 • Er zijn twee oorzaken van lijden: iets willen wat er niet is of iets niet willen wat er wel is.

 

 • Leef in vreugde, in gezondheid, zelfs als de hele wereld ziek is.

 

 • Een leven vol zelfkastijding is pijnlijk, onedel en ijdel.

 

 • Ik heb alles achtergelaten, door de vernietiging van al mijn begeerten heb ik bevrijding bereikt.

 

 

 • Gezondheid is het grootste geschenk, tevredenheid de grootste rijkdom, trouw de beste relatie.
 • Origineel: Health is the greatest gift, contentment the greatest wealth, faithfulness the best relationship.

 

 • Ik heb u verkondigd wat het lijden is, wat de oorsprong van het lijden is, hoe het lijden wordt opgeheven en welke weg voert tot opheffing van het lijden.

 

 

 • Men moet vrouwen wantrouwen. Tegenover de ene die wijs is, zijn er meer dan duizend die dwaas of gemeen zijn.

 

 • Wat nauwelijks te vatten is en tegen het wereldse indruist, kunnen mensen die begeerten koesteren en door duisternis omgeven zijn, niet zien.

 

 • Als een stier heb ik de banden verscheurd, als een olifant die door lianen breekt. Ik zal niet tot een moederschoot terugkeren.

 

 

 • Er komt een dag dat de grote oceaan is uitgedroogd, vergaat en niet meer bestaat, maar ik verzeker u dat de wezens die ronddolen en zwerven, bevangen in onwetendheid en geplaagd door de dorst om te leven, geen einde zullen vinden.

 

 • In deze wereld zal haat nooit gestopt worden door haat, maar door liefde; zo is voor eeuwig de orde der dingen.

 

 

 • Na dit leven van lijden komt wel een voortbestaan in hemel of hel, maar zelfs de hemelse vreugden zijn voorbijgaand. Dan volgt weer een nieuw bestaan op aarde, dat even vergankelijk, even vluchtig is als al het voorafgaande.
 • Alles wat een begin heeft, heeft ook een einde. Sluit daar vrede mee en alles komt goed.

Boeddha

 • Als men alle planten en bomen in de hele wereld zou fijnhakken tot rekenstokjes, zou daarmee niet het getal van mijn vroegere existenties zijn uit te drukken.

Boeddha

 • We verlangen voortdurend naar zekerheden, maar die zullen niet bijdragen aan onze groei.

Boeddha

 

 • Zoals de Grote Oceaan slechts één smaak heeft: die van zout; zo heeft ons onderwijs ook slechts één smaak: die van vrijheid.
 • Boeddha
 • Aanvaard niet wat ge uit de tweede hand hoort, aanvaard niet de traditie, aanvaard niet een uitspraak alleen omdat die te lezen is in een boek, noch omdat die overeenstemt met uw overtuiging, noch omdat uw leraar het zegt. Wees uw eigen lamp.

Boeddha

 • Geen tijdelijke schuld, hoe zwaar ook, kan een eeuwige straf tot gevolg hebben.

Boeddha

 • Het kwaad komt voort uit een tekort aan bewustzijn.

Boeddha

 • Het leven tussen zelfkastijding en lust leidt tot inzicht, kennis, weten, verlichting, het Nirwana.

Boeddha

 • Iemand die aan geboorte is onderworpen, maar inziet dat geboorte onheil is, zoekt de geboorteloze, onvergetelijke zekerheid, het Nirwana.

Boeddha

 • Ik wil de trommel van onsterfelijkheid slaan in de duisternis van deze wereld.

Boeddha

 • We zijn wat we denken. Al wat wij zijn komt op uit onze gedachten. Met onze gedachten maken we de wereld.

Boeddha

 • Wie de leer niet vernomen heeft, kan zich niet van zijn lichaam afwenden, vrij worden van begeerte en zich ervan losmaken.

Boeddha

 • Zelfs de dood moet niet gevreesd moet worden door iemand die wijs heeft geleefd.
 • Origineel: Even death is not to be feared by one who has lived wisely.

Boeddha

Als u volgens mijn lessen handelt, zult u binnen korte tijd de hoogste voltooiing van een ascetisch leven bereiken

Boeddha

 • De poort der eeuwigheid gaat open voor iedereen die oren heeft.

Boeddha

 • De vrede komt van binnenuit.
 • Origineel: Peace comes from within.

Boeddha

 

 

 • Dit weten en inzicht is in mijn geest opgestegen: dit is mijn laatste geboorte

Boeddha

 • Drie dingen kunnen niet lang worden verborgen; de zon, de maan en de waarheid.
 • Origineel: Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth.

Boeddha

 • Het achtdelige pad leidt tot het Nirwana: het rechte geloof, de rechte gezindheid, het rechte spreken, het rechte handelen, het rechte leven, de rechte inspanning, de rechte opmerkzaamheid, de rechte overpeinzing.

Boeddha

 • Het is een plicht ons lichaam in goede gezondheid te houden, anders zullen we niet in staat zijn om onze geest sterk en helder te houden.
 • Origineel: To keep the body in good health is a duty… otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear.
 • Ik heb mijn leer verkondigd omdat het tot een einde van al het vergankelijke, tot rust, tot verlichting, tot het Nirwana voert.
 • Boeddha
 • In tijden, waarin de mensen slechter worden en de ware leer ondergaat, stijgt het aantal wettelijke bepalingen.
 • Boeddha

 

 • Je zal niet gestraft worden voor je woede, je zult gestraft worden door je woede.
 • Origineel: You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger.
 • Boeddha

 

 • Je zelf zo wel als iedereen in het hele universum, verdient jouw liefde en genegenheid.
 • Origineel: You, yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection.
 • Boeddha

 

 • Jullie bereiken onsterfelijkheid door jullie geesten met waarheid te vullen. Word daarom als vaten die geschikt zijn om de woorden van de meester te ontvangen.
 • Boeddha

 

 

 • Laten we leven in vreugde, in liefde, temidden van hen die haten! Laten we in vreugde leven temidden van hen die vechten. Laten we in vreugde leven, al hebben we niets!
 • Boeddha

 

 • Net als een kaars niet kan branden zonder vuur, zo kunnen wij niet leven zonder een spiritueel leven.
 • Origineel: Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life.
 • Boeddha

 

 • Noch het naleven van de regels van het ongekleed gaan, noch de haarvlechten, nòch de modder waarmee men zijn lichaam bedekt, noch het vasten, noch het slapen op de naakte grond, noch het stof en vuil die het lichaam bedekken, noch de aanbidding, kunnen een sterveling rein maken die niet zijn twijfels overwonnen heeft.
 • Boeddha

 

 • Nochtans vele heilige woorden die je leest, hoeveel je ze spreekt, wat heeft het voor zin als je er niet naar handelt?
 • Origineel: However many holy words you read, however many you speak, what good will they do you if you do not act on upon them?
 • Boeddha

 

 • Vergeven is een giftige pijl uit je lichaam trekken, alvorens je af te vragen wie hem afgeschoten heeft en hoe en waarom of uit welk hout hij vervaardigd werd.